Algemene voorwaarden

_

Rositta Kliniek

Artikel 1 Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Rositta Kliniek en een cliënt waarop Rositta Kliniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2 Inspanning Rositta Kliniek

1. De huidspecialisten zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Rositta Kliniek worden verteld.

3. Rositta Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De Rositta Kliniek zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Artikel 3 Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Rositta Kliniek melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Rositta Kliniek het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut komt mag de Rositta Kliniek de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut aankomt, mag de Rositta Kliniek de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Rositta Kliniek moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Artikel 4 Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de Rositta Kliniek bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de Rositta Kliniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. De Rositta Kliniek neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. De Rositta Kliniek is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4.Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de Rositta Kliniek verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 5 Betaling 

1. Rositta Kliniek meldt de cliënt(e) alle prijzen van de behandelingen en de producten voorafgaand aan de behandeling.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient vooraf aan de eerste behandeling de betaling van de gehele kuur (alle behandelingen) en eventuele producten via pintransactie of contant te voldoen.

5. Voor verzorgingsproducten die worden toegezonden wordt in overleg met cliënt(e) de betalingscondities overeengekomen.

6. Als de betaling niet via pintransactie of contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de Rositta Kliniek aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is Rositta Kliniek zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Rositta Kliniek verschuldigd.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Rositta Kliniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Rositta Kliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Rositta Kliniek is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Rositta Kliniek zelf.

 

Artikel 7 Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan het bestuur van Rositta Kliniek.

2. Rositta Kliniek moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Rositta Kliniek de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal het salon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

5. Indien Rositta Kliniek en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Artikel 8 Garantiebepaling

1. Hormonale veranderingen maar ook eetgedrag kunnen bij veel mensen een rol spelen. Ook wat betreft de gevolgen in de toekomst na de behandeling. Het geven van garantie is dan ook moeilijk. Rositta Kliniek neemt voor het opstarten van de behandeling samen met cliënt(e) de kans van slagen door. Per persoon zijn de kansen verschillend. Echter uit de praktijk en ervaring blijkt meer dat 90% van de cliënten die de behandeling bij Rositta Kliniek hebben afgerond op dat moment vrij zijn van de huidaandoening. (Met uitzondering van eventuele littekens als gevolg van de huidaandoening). Enige aansprakelijkheid van de Rositta Kliniek vervalt indien: 1. Zie punt 2 t/m 7 van dit artikel.

2. De cliënt op de hoogte is gebracht door de Rositta Kliniek over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

3. De cliënt andere producten dan door de Rositta Kliniek geadviseerde producten heeft gebruikt.

4. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

5. De cliënt het advies om Medicale hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

6. De cliënt de producten niet volgens het advies van de Rositta Kliniek heeft gebruikt.

7. Na een behandeling kan de huid een reactie geven, de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

Artikel 9 Specialisatie

1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. U dient zelf te informeren of u voor vergoeding bij uw verzekeraar in aanmerking komt.

2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de Rositta Kliniek.

3. De Rositta Kliniek zorgt voor een factuur met daarop indien mogelijk de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

6. Rositta Kliniek is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

Artikel 10 Beschadiging en diefstal

1. Rositta Kliniek heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Rositta Kliniek meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 11 Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de kliniek te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Rositta Kliniek het recht de cliënt de toegang tot de kliniek te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Artikel 12 Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Rositta Kliniek en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Rositta Kliniek en indien gewenst ook in de kliniek verkrijgbaar.

3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.